Avís legal

 

Per al compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: LANTROX S.L., amb CIF B62002902, i dades registrals Inscrita en el Registre mercantil de Barcelona.

Domicili: CARRE PROVENÇALS, BARCELONA
Telèfon:93 308 40 97
E-Mail: comercial@lantrox.com

Web: www.lantrox.com

OBJETO

LANTROX S.L., (Desde ara també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.lantrox.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de les cuales son les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web,LANTROX S.L., facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que acceda a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avis Legal, així com les altres disposicions legals que fora de aplicació.

Com els usuaris, han de llegir atentament el present Aviso Legal en qualsevol cas de les ocasions que entren a la web, ja que poden patir modificacions que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que hagi la obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dichas obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I USO DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de LANTROX S.L., té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o registre dels usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.

Toda la informació que facilita l’usuari ha de ser verat. En aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a LANTROX S.L., permanentment actualitzada de forma que responda, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzin i dels perjudicis que causen al prestador o a tercers.

2.4. Menores d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables dels últims actes realitzats pels menors a la seva càrrega. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen als menors corresponen a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permeten. limitar els continguts disponibles i, encara que no sean infalibles, son d’especial utilitat per controlar i restringir els materials i els que poden accedir als menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte de la web.

El Usuario se compromete a utilizar la web de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal, así como la moral y las buenas costumbres. En efecte, l’usuari s’abstendrà d’utilitzar la pàgina amb fines il·lícits o prohibits, drets de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin donar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, fitxers. i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i un títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

(A) sea contraria, menysprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en tratados internacionales y otras normas vigentes;

(B) induzca, incite o promueva actuacions delictives, denigratorias, difamatorias, violentes o, en general, contrarias a la ley, a la moral i l’ordre públic;

(C) induzca, incite o promueva actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per razón de sexo, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sea contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones;

(E) de qualsevol manera perjudique la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constituya publicitat il·lícita, engañosa o desleal.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’exime de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer ajeno.

Aquesta web ha estat revisada i provada per funcionar correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament dels 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Sense embargo, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixen determinats errors de programació, o que succeeixen causas de fuerza mayor, catástrofes naturals, huelgas, o circumstàncies semejants que han impossible l’accés a la pàgina web.

LANTROX S.L., no otorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesivos en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar l’ús ilegal o indebido de la present pàgina web.

  1. Galetes

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de quien accedeix a la pàgina) per dur a terme unes funcions determinades que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot el cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desaparèixer al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per reconèixer informació de caràcter personal. per a més informació, vegeu la nostra Política de cookies.

  1. ENLLAÇ (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats i/o de tercers webs.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar o fer referència a productes i/o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, LANTROX S.L., no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, la integritat o la qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió

LANTROX S.L., tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Tot i això, LANTROX S.L., us informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona i LANTROX S.L., no tindrà cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i/o relacions contractuals o extracontractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactades a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.